Regulamin Konkursu „FJK – Nowe uprawnienia farmaceutów”

§1. [Definicje]

 1. Organizator Konkursu – NUTROPHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030005, NIP 5210087234, REGON 002043806, o kapitale zakładowym 53 600,00 zł – odpowiedzialna za techniczną stronę Konkursu oraz zorganizowanie i przyznanie nagród;
 2. Konkurs – konkurs dla farmaceutów i techników farmaceutycznych w serwisie internetowym www.farmawiedzy.pl na warunkach wynikających z treści niniejszego Regulaminu.
 3. Formularz konkursowy – formularz zawierający dane osobowe i oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych lub w celach marketingowych.
 4. Komisja Konkursowa – zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 5. Uczestnik – farmaceuta, który biorąc udział w Konkursie, posiada aktualne prawo do wykonywania zawodu lub jest wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwą Okręgową Izbę Aptekarską oraz technik farmaceutyczny, który wszedł na stronę www.farmawiedzy.pl oraz spełnił wymagania określone w Regulaminie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

§2 [Postanowienia ogólne]

 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Celem Konkursu jest promocja i reklama marki Nutropharma. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych Konkursem, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w §3.
 3. Konkurs związany jest ze znajomością nowych uprawnień aptecznych, którego celem jest zwiększenie świadomości Uczestników o nowych usługach oferowanych przez farmaceutów w aptekach, w związku ze zmianą ustawy o wykonywaniu zawodu farmaceuty.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wejście na portal www.farmawiedzy.pl, którego właścicielem jest spółka Nutropharma i:
  a) udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania z wyborem odpowiedzi,
  b) udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie opisowe,
  c) wypełnienie Formularza konkursowego.
 5. Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych elementów Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 6. Użytkownik może uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, przy czym nagrody przyznawane są tylko jednokrotnie.
 7. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani osoba współpracująca na jakiejkolwiek podstawie prawnej z Organizatorem i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 8. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są konsumentami w rozumieniu prawa polskiego i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Zakazane jest podawanie bezprawnych lub nieprawdziwych informacji, w szczególności adresu e-mail nienależącego do Uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z Konkursem.
 12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 13. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§3.[Zasady uczestnictwa w Konkursie]

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, technika farmaceutycznego, zapoznanie z treścią Regulaminu i podanie następujących danych osobowych na formularzu konkursowym Uczestnika:
 2. adresu e-mail
 3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób posiadających największą wiedzę w zakresie nowych uprawnień farmaceutów – zwycięzcy – spośród Uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie.
 4. W konkursie dla Uczestników dostępny jest quiz, który polega na udzielaniu poprawnych odpowiedzi na 3 przedstawione pytania jednokrotnego wyboru i 1 pytanie otwarte opisujące „Dlatego zdecydowałam/(em) aby zostać farmaceutą?”.
 5. Za każdą poprawną odpowiedź jednokrotnego wyboru przyznawany jest 1 punkt.
 6. Za błąd uważa się udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi.
 7. Za odpowiedź na pytanie otwarte (opisowe) przyznawane jest maksymalnie 5 punktów. W tym przypadku nie istnieją nieprawidłowe odpowiedzi.
 8. Konkurs odbędzie się w okresie od 14 września 2022 roku do 30 września 2022 roku.

§4. [Zasady przyznawania nagród]

 1. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłoniona grupa 100 zwycięzców, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe oraz prawidłowo wypełnili Formularz konkursowy. W przypadku gdy więcej niż 1 Uczestnik osiągnie ten sam wynik punktowy, o przyznaniu nagrody decyduje krótszy czas rozwiązania quizu.
 2. Zwycięzcy otrzymają nagrody w ramach Konkursu.

§5. [Nagrody i upominki]

 1. W Konkursie do wygrania jest 100 nagród.
 2. W Konkursie zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w postaci e-bonu zakupowego do materiałów edukacyjnych na stronie wydawnictwo.farm o wartości 100 zł brutto każdy.
 3. Pozostali Uczestnicy, tj. którzy udzieli poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania quizowe oraz prawidłowo wypełnili Formularz konkursowy, ale nie zostali zwycięzcami, otrzymają upominek, czyli e-kupon rabatowy -20% na jednorazowy zakup produktów z serii Nutrique, dostępnych na stronie Organizatora konkursu pod adresem www.nutropharma.pl
 4. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
 5. Z uwagi na charakter nagród, które nie wymagają wysyłki tradycyjną drogą wysyłkową (poczta/kurier itp.), nagrody i upominki zostaną przekazane poprzez Organizatora w wiadomości mailowej, wysłanej na adres mailowy Uczestnika zgłoszony w Formularzu konkursowym.
 6. Uczestnik nie posiada uprawnienia do zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawa do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.

§ 6.[Powiadomienie zwycięzcy Konkursu]

 1. Organizator poinformuje uczestników, którzy wygrali nagrody lub upominki, o ich przyznaniu w terminie do 40 dni od dnia zakończenia Konkursu (tj. do 10.11.2022), określonego w §3 ust. na adres mailowy Uczestnika podany przy wypełnianiu Formularza konkursowego.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresu email. Zwrot ze skrzynki pocztowej, zgodnie z danymi wskazanymi przez Uczestnika w Formularzu konkursowym, skutkuje utraceniem prawa do otrzymania nagrody.

§7.[Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu]

 1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być składane najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia danej edycji e-mailem, na adres poczty e-mail konkurs@nutropharma.pl pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „reklamacja konkursowa” – www.farnawiedzy.pl na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora.
 2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis przesłanek reklamacji lub skargi.
 3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Komisja Konkursowa rozpatrzy ją w terminie 14 dni od daty otrzymania takiej reklamacji lub skargi. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca i zostanie doręczona drogą, którą została skierowana do Organizatora.

§8. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej: www.farmawiedzy.pl.
 2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia, przy czym możliwe jest to jedynie w stosunku do nierozpoczętych jeszcze etapów konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje odpowiedni komunikat ze stosownym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na stronie www.farmawiedzy.pl.
 3. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
 4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku poz. 888 z późn. zm.). Wyniki Konkursu nie zależą od przypadku, a jedynie od osobistych działań, wiedzy i kwalifikacji uczestników Konkursu. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie zależy jakkolwiek od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi oraz nie jest w żaden sposób związane z preferencją przez uczestnika Konkursu określonych produktów.
 5. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu oraz zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w Konkursie lub w działaniu – stosowanych do jego przeprowadzenia – rozwiązań technicznych, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na adres poczty e-mail: konkurs@nutropharma.pl
 6. Ostateczna i wiążąca interpretacja postanowień́ Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
 7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu winny być rozstrzygane polubownie. Ewentualne dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w Regulaminie.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9. [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie 2016/679”) jest Organizator.
 2. Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@nutropharma.pl oraz pod numerem telefonu: (22) 380 48 00.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych Formularzu konkursowym jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz tzw. prawny uzasadniony interes Sponsora, który przetwarza dane Uczestników, aby zrealizować Konkurs, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679).
 5. Aby zrealizować Konkurs Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zakończenia Konkursu. Dla celów marketingowych Organizator przechowuje dane do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Po tym czasie Organizator może dalej przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są podmioty, którym Organizator powierzył lub udostępnił dane osobowe w związku z realizacją Konkursu lub prowadzonymi działaniami marketingowymi: tj. dostawcom usług telekomunikacyjnych, dostawcom systemów informatycznych i zasobów IT (w szczególności usługi hostingu) oraz agencjom marketingowym.
 7. Uczestnik ma prawo do wycofania każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 9. Wszelkie prawa można realizować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt. 2 powyżej lub na dane kontaktowe Organizatora.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest w pełni dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć w udział w Konkursie.
 11. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 14 września 2022.