Polityka prywatności

[data wejścia w życie: 02.02.2022]

Zawartość (treść):

 1. Informacje wstępne
 2. Administrator
 3. Proces przetwarzania danych osobowych
 4. Postanowienia końcowe

1. Informacje wstępne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzonym przez nas portalem szkoleniowym dla farmaceutów „Farma wiedzy” dostępnym pod adresem farmawiedzy.pl. Więcej informacji o naszej firmie i prowadzonej przez nas działalności znajduje się na stronie www.nutropharma.pl.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące:

 • wykorzystania technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie;
 • prowadzeniu platformy szkoleniowej dla farmaceutów „Farma wiedzy” w Regulaminie.

W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą dostępnego odnośnika będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

2. Administrator

Administratorem platformy szkoleniowej dostępnej na stronie farmawiedzy.pl oraz administratorem danych osobowych jest Nutropharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030005, posiadająca numer NIP: 5210087234.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer) pod adresem iod@nutropharma.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Filip Ciągło.

3. Proces przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 2. Okres przechowywania danych osobowych;
 3. Odbiorcy danych osobowych;
 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

 

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Osoby, których dane przetwarzamy

Podstawa prawna przetwarzania*

Cele przetwarzania

Gdy przeglądasz naszą stronę internetową

· Twoja zgoda

· Nasz prawnie uzasadniony interes

Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić transmisję danych za pomocą sieci Internet, zapewnić działanie platformy szkoleniowej i narzędzi zainstalowanych na naszej stronie, oraz aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie. Więcej informacji w Polityce plików cookie.

Gdy zakładasz konto lub korzystasz z konta na platformie szkoleniowej Farma wiedzy

· Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy

Potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby utworzyć konto na naszej platformie szkoleniowej Farma wiedzy. Prowadzenie konta wiąże się ze świadczeniem przez nas usług droga elektroniczną. Więcej informacji w Regulaminie.

Gdy zapisujesz się, uczestniczysz w szkoleniach, eventach lub korzystasz z wybranych materiałów edukacyjnych

· Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy

Potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby podjąć działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy (np. realizacja szkoleń, udostępnienie materiałów edukacyjnych). Możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe, aby prowadzić badania ankietowe i korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji w celu podniesienia jakości naszych usług. Więcej informacji w Regulaminie.

Gdy wysyłasz zapytanie lub kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie lub bezpośrednio z naszymi pracownikami

· Nasz prawnie uzasadniony interes

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.

Gdy zapisujesz się do usługi newsletter

· Twoja zgoda

· Nasz prawnie uzasadniony interes

Za Twoją zgodą możemy wykorzystywać Twój adres e-mail, aby prowadzić bezpośrednie działania marketingowe naszych produktów i usług. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o naszych nowościach, promocjach, poradach i składnikach dla Ciebie przeznaczonych.

*Podstawy prawne przetwarzania:

·  Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

·  działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

· nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

2. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielenia Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą, otrzymania sprzeciwu wobec prowadzenia przez nas działań marketingowych, a w wypadku zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

3. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom, z usług których korzystamy przy prowadzeniu naszej platformy szkoleniowej: dostawcom usług i zasobów informatycznych, w tym naszej poczty elektronicznej, serwerów strony internetowej, narzędzia ClickMeeting, a także narzędzi analitycznych i marketingowych, w tym agencjom marketingowym;

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie

Podstawa prawna przetwarzania

Twoja zgoda

działania zmierzające
do zawarcia
i wykonania umowy

nasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawo do cofnięcia zgody

TAK

NIE

NIE

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

TAK

TAK

TAK

prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

TAK

TAK

TAK

prawo przeniesienia danych osobowych

TAK

TAK

NIE

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

NIE

NIE

TAK

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie IV.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Twoja zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.

działania zmierzające
do zawarcia
i wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy;
brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie.

nasz prawnie
uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.

 

4. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności najlepiej kierować na adres: iod@nutropharma.pl.