Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

[data wejścia w życie: 02.02.2022]

Zawartość (treść):

 1. Informacje wstępne
 2. Definicje
 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 4. Warunki świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną
 5. Reklamacje
 6. Minimalne wymagania techniczne
 7. Postanowienia końcowe

1. Informacje wstępne

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną realizuje postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

Realizując postanowienia wyżej wspomnianej ustawy, Nutropharma Sp.  z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, jako Usługodawca, wprowadza niniejszy regulamin określający w szczególności:

 • zakres i rodzaje świadczonych usług droga elektroniczną;
 • warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;
 • warunki przesyłania informacji handlowej.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uruchomieniu usługi dostępnej na stronie https://farmawiedzy.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków.

Szczegółowe informacje:

 • o zasadach przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z udostępnioną przez nas platformą szkoleniową Farma wiedzy znajdują się w Polityce prywatności;
 • wykorzystania technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie;

W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą dostępnego odnośnika będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

2. Definicje

 • PT – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695, 875)
 • Platforma – platforma szkoleniowa „Farma wiedzy” dedykowana farmaceutom, dostępna na stronie https://farmawiedzy.pl;
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu PT.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu PT.
 • Usługodawca/My – Nutropharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030005, posiadająca numer NIP: 5210087234..
 • Usługobiorca/Ty – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu;
 • UŚUDE – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Drogą elektroniczną umożliwiamy:

 1. założenie i prowadzenie konta na Platformie;
 2. zapisanie się do usługi newsletter.

1. Założenie i prowadzenie konta

Posiadanie konta na naszej Platformie umożliwia uczestniczenie w organizowanych przez nas szkoleniach, eventach oraz dostęp do wybranych materiałów edukacyjnych dedykowanych w szczególności farmaceutom.

2. Usługa newsletter

Usługa newsletter polega na dostarczaniu drogą elektroniczną wiadomości, które zawierają najnowsze informacje z zakresu naszej działalności i tematyki związanej z praktyczną wiedzą dla farmaceutów/techników farmacji, doniesieniami z dziedzin nauki oraz innych ciekawostkom branżowym. Elektroniczne wiadomości mogą zawierać także informacje handlowe i promocyjne o działalności naszej firmy, naszych ofertach, produktach i usługach.

Informację handlową i promocyjną uważa się za zamówioną, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez zapisanie się do usługi newsletter i podanie w tym celu identyfikujący Ciebie adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z:

 1. wyrażeniem zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 UŚUDE;
 2. wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 PT.

Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi newsletter i otrzymywania wiadomości elektronicznych, informując nas o tym w dowolnej formie, np. pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe podane na naszej stronie, lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej otrzymanej od nas wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

4. Warunki świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną

 • Konto na naszej Platformie może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną. Do usługi newsletter może zapisać się każda osoba posiadająca adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Rejestrując konto na naszej Platformie lub zapisując się do usługi Newsletter zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i możesz ją rozwiązać poprzez:
  • przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu wybranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na nasze dane kontaktowe;
  • samodzielne usunięcie konta na naszej Platformie uzupełnić gdzie to można zrobić;
  • wypisanie się z usługi newsletter klikając link „Wypisz się” znajdujący się w treści wysyłanych przez nas wiadomości pocztą elektroniczną w ramach świadczenia tej usługi.
 • Zobowiązujemy się świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami bądź w inny sposób niezgodnym z Regulaminem.
 • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Zobowiązujesz się do korzystania z naszych usług w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 • Zobowiązujesz się do powstrzymywania się od dostarczania przez nasze systemy teleinformatyczne lub do nich treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowania w zakresie korzystania z usług działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w świadczeniu usług.
 • Zobowiązujesz się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Reklamacje

 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres naszej siedziby lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nutropharma@nutropharma.pl.
 • Zachęcamy do podania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, opisu żądania oraz danych kontaktowych.
 • Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 • Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzeć reklamacji w tym czasie, poinformujemy reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. Minimalne wymagania techniczne

Aby korzystać z usługi newsletter, koniecznie jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i poczty elektronicznej, np. komputera, laptopa, tabletu lub smartfonu.

Zalecamy korzystanie z lub posiadanie:

 • sieci Internet o prędkości 2 Mbit/s lub wyższej, jednak nie mniejszej niż 1 Mbit/s;
 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • programu pocztowego typu Outlook, Mozilla Thunderbird do obsługi poczty elektronicznej, lub;
 • przeglądarki internetowej typu Firefox, Chrome lub Edge, aby zalogować się do poczty elektronicznej;
 • zaktualizowanej przeglądarki internetowej z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji;
 • włączonej obsługi plików cookie, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki internetowej pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
 • wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów.

Dodatkowo zalecamy:

 • włączenie zapory sieciowej;
 • bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego;
 • zainstalowanie programu antywirusowego i bieżące aktualizowanie bazy sygnatur wirusów i szkodników.

7. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 • Jesteś zobowiązany przestrzegać nowego regulaminu w wypadku, gdy zachowamy wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to znaczy gdy prawidłowo powiadomimy Cię o zmianach, a umowa świadczenia usług drogą elektroniczną nie zostanie przez Ciebie wypowiedziana w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 • W wypadku, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, jako konsument, masz prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.