Regulamin projektu „Farmaceuci i lekarze testują produkty NutroPharma Sp. z o.o.”

Farmaceuci i lekarze testują produkty NutroPharma Sp. z o.o.

 1. Informacje ogólne.
 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady projektu prowadzonego pod nazwą „Farmaceuci i lekarze testują produkty NutroPharma Sp. z o.o.” (dalej jako: „Projekt”).
 • Organizatorem Projektu jest NutroPharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy Jedności 10A, kod pocztowy 05-506 Lesznowola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000030005, NIP: 5210087234, REGON: 002043806 (dalej zwana: „Organizatorem”).
 • Celem Projektu jest zebranie opinii nt. stosowania wybranych produktów NutroPharma Sp. z o.o. na podstawie indywidualnej oceny uczestnika. Opinia będzie wyrażona poprzez udział ochotników w badaniu dotyczącym testowania danego produktu (zwanym dalej „Akcją”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Udział w Projekcie jest dobrowolny.
 • Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Projekt nie stanowi także gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 1. Zasady uczestnictwa i przebieg.
 • Udział w Projekcie jest bezpłatny oraz dedykowany wyłącznie dla farmaceutów, techników farmacji i lekarzy, którzy dobrowolnie zgłoszą się do Projektu.
 • Projekt ograniczony jest terytorialnie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu go na zlecenie Organizatora.
 • Projekt rozpoczyna się etapem rekrutacji ochotników oraz wypełnieniem przez nich Formularza. W trakcie wypełniania ankiety, ochotnicy zobowiązani są do podania wyłącznie prawdziwych danych.
 • Rekrutacja do udziału w badaniu trwa w okresie ustalonym przez Organizatora i podana jest w oddzielnej informacji, dostępnej przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego do danej Akcji. Zgłoszenie wysłane poza tym okresem, nie brane pod uwagę. Tym samym produkt objęty Akcją nie zostanie przekazany ochotnikowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia okresu rekrutacji, bez podawania przyczyn.
 • Organizator wskazuje, że udział w Projekcie będzie możliwy dla ochotników, którzy zgłosili udział w Projekcie na zasadach określonych w Regulaminie oraz spełniają kryteria udziału w Projekcie.
 • Ochotnicy mogą brać udział we wszystkich lub wybranych Akcjach w ramach Projektu, jednak uczestnictwo w danej Akcji może być wyłącznie jednorazowe.
 • Po wypełnieniu formularza ochotnicy dostają od Organizatora paczkę zawierającą pełnowartościowe opakowanie produktu NutroPharma Sp. z o.o. w ramach danej Akcji.
 • Produkt, na koszt Organizatora, będzie wysłany kurierem we wskazane przez Uczestnika Akcji miejsce (do wyboru adres domowy lub apteka) lub dostarczony osobiście do apteki przez przedstawiciela medycznego Organizatora, jeżeli wskazana do wysyłki apteka będzie pod niego (przedstawiciela) podlegała.
 • W przypadku nie podania pełnego lub wpisania błędnego adresu przez Użytkownika, produkt nie zostanie wysłany przez Organizatora.
 • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania produktu przez okres podany w ramach danej Akcji i odesłania ankiety zwrotnej realizowanej poprzez platformę Survio, którą za pośrednictwem poczty e-mailowej wysyła Organizator.
 • Organizator, w zależności od okresu testowania produktu (1 miesiąc lub 2 miesiące), odpowiednio przez okres 1 miesiąca lub 2 miesięcy od zakwalifikowania uczestników do Akcji, prowadzi z nimi komunikację przypominającą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do Projektu (Klauzula informacyjna).
 • Administratorem danych osobowych uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie 2016/679”) jest Organizator.
 • Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@nutropharma.pl oraz pod numerem telefonu: (22) 380 48 00.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest jej zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane, aby zrealizować Projekt, w tym prowadzić z uczestnikami komunikację przypominającą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 • Realizacja Projektu może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika o szczególnej kategorii, tzw. „danych wrażliwych”, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności w wypadku uzupełnienia i odesłania przez uczestnika ankiety zwrotnej dotyczącej oceny produktu. W takim wypadku, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika będzie zgoda na przetwarzania danych o szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) uczestnika Projektu.
 • Organizator przechowuje dane osobowe uczestników do momentu zakończenia Projektu. Po tym czasie, Organizator może dalej przetwarzać dane osobowe uczestników, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją Projektu mogą być podmioty, którym Organizator powierzył lub udostępnił dane osobowe w związku z prowadzoną przez Organizatora bieżącą działalnością tj. dostawcom usług telekomunikacyjnych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do zrealizowania Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności podmiotowi udostępniającemu narzędzie umożliwiające wypełnienie ankiet zwrotnych Survio s.r.o. z siedzibą przy Hlinky 70, Brno 603 00, Czechy.
 • Survio s.r.o. korzysta z dostawców przetwarzających dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, co wiąże się z przekazywaniem danych osobowych uczestników do państwa trzeciego. Przekazywanie danych następuje na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych zgodny z Rozporządzeniem 2016/679. Więcej informacji o zabezpieczeniach można uzyskać na stronie Survio – https://www.survio.com/pl/polityka-prywatnosci, kontaktując się z Organizatorem lub bezpośrednio z Survio s.r.o.
 • Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych osobowych.
 • Wszelkie prawa można realizować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt 1.2 powyżej lub na dane kontaktowe Organizatora.
 • Podanie danych osobowych przez uczestników jest w pełni dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć w udział w Projekcie.
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.