Załącznik nr 1 do Regulaminu – Usługa zapisu na Webinarium/szkolenie
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, kontakt mailowy pod adresem: biuro@nutropharma.pl

 

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 • z zakresu ochrony danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem:
  nutropharma.pl
 • cookies znajduje się w załączniku nr 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl oraz w załączniku nr 2 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • na poszczególnych portalach społecznościowych Administratora regulują załączniki numer 4 do Ogólnej Polityki Prywatności tj. Klauzule informacyjne portali społecznościowych,
 • w związku z kontaktem z Administratorem szczegółowo reguluje załącznik numer 3 do Polityki Prywatności tj. Klauzula informacyjna kontaktu,
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostępnym pod adresem email: iod@nutropharma.pl, tel. 022/380 48 00

 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO tj.:

a/ w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku jeżeli jest Pan/Pani stroną umowy
uczestnictwa w szkoleniu, w tym w szkoleniu online (np. Webinar) lub jeżeli zarejestrował się Pan/Pani do usługi newslettera lub korzysta Pan/Pani z usługi Webinara, przy czym
przetwarzanie będzie odbywać się w celu realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy uczestnictwa w szkoleniu lub w celu realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług elektronicznych Webinarium,

b/ w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim
obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy
szczególne,

c/  w przypadku jeżeli nie jest Pan/Pani stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu, w tym
Webinarium, a Pana/Pani uczestnictwo w szkoleniu lub Webinarium nie jest dobrowolne (np. wynika z realizacji obowiązków pracowniczych) to przetwarzanie jest prowadzone w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia, w tym Webinarium zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem lub innym podmiotem, a którego to szkolenia jest Pan/Pani uczestnikiem; w każdym wypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie może być prowadzone w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego: na kontakcie z Panem/Panią jako przedstawiciela naszego klienta, na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, ochronie osób i mienia należącego do Administratora, a także w celu kontaktowania się z Panem/Panią przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, w związku z Pana/Pani kontaktem przy czym podstawą przetwarzania będzie prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
polegający ochronie praw Administratora, wykonaniu umów z klientami, udzielaniu
odpowiedzi na zapytania i uwagi klientów, i w tym zakresie marketingu towarów i usług
Administratora,

d/ w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w tym za
pośrednictwem newslettera, a także w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną,
informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego
personelu w oparciu o Pana/Pani zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

e/ w przypadku jeżeli jest Pan/Pni stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu, w tym Webinarium (a przetwarzane miałby być dane wykraczające poza to co niezbędne do wykonania umowy) lub nie jest Pan/Pani stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu w tym Webinarium, jednakże Pana/Pani uczestnictwo w szkoleniu, Webinarium ma charakter w pełni dobrowolny i nie była Pan/Pani zobligowana do uczestnictwa w szkoleniu, w tym także gdy niezbędne byłoby przetwarzanie danych osobowych szczególnych, to przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Pana/Pani zgody, która musi być dobrowolna, przy czym podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane zwykłe) albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane szczególne).

 

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, numer telefonu, adres e-mail.

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy, realizacji usługi lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, dostawcom usług poczty elektronicznej oraz dostawcom usług telekomunikacyjnych.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a/ pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/ Panią umowy, w tym do czasu wyrejestrowania z usługi newslettera, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,

b/ pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c/ pkt 3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą /współpracownikiem/ mocodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź
przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, przez okres niezbędny z punktu widzenia celu, w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem,
w tym jako przedstawiciela Klienta, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,

d/ pkt 3 d) przechowywane będą przez okres przesyłania przez administratora informacji
handlowych lub marketingowych, w tym za pośrednictwem newslettera, bądź do czasu
wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu,

e/ pkt 3 e) przechowywane będą przez okres trwania i wykonania zawartej z Pana/ Pani
pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem umowy szkolenia, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: : iod@nutropharma.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo można zrealizować osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem e-maila, lub telefonicznie.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: iod@nutropharma.pl.

 

 1. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Podanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w:

 

a/ w pkt 3 a) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu, w tym Webinarium (jeżeli jest Pan/Pani jej stroną) lub do realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych (jeżeli jest Pan/Pani jej stroną), a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy,

b/ w pkt 3 c) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą /
zleceniodawcą / współpracownikiem umowy, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zawartej umowy i uczestnictwo Pana/Pani w szkoleniu, w tym Webinarium

c/ w pkt 3 e) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem umowy, a nie podanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo Pana/Pani w szkoleniu, w tym Webinarium lub ograniczy możliwość korzystania z niektórych możliwości szkolenia, w tym webinarium,, przy czym w zakresie jakim jest Pan/Panią stroną umowy, dot. to tylko sytuacji gdy przetwarzane są dane wykraczające poza to co konieczne do realizacji Umowy,

d/ w pkt 3 b) jest dobrowolne lecz jest niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem lub innym podmiotem a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy i przeprowadzenie szkolenia, lub podjęcie kontaktu z Administratorem,

e)/w pkt 3 d) jest dobrowolne i nie wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest Pan/Pani
zobowiązana do podania danych w tym zakresie.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od Pana/Pani pracodawcy /zleceniodawcy /współpracownika / mocodawcy /pracownika lub od Pana/Pani.

 

 1. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.