Regulamin – Usługa zapisu na Webinarium/szkolenie

 

1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Szczególny dot. Usługi Webinarium oraz określa warunki i sposoby świadczenia Usługi Webinarium oraz warunki i sposoby korzystania z tej Usługi, w tym:

a/ podstawowe pojęcia przyjęte na potrzeby niniejszego Regulaminu Usługi Webinarium,

b/ dane adresowe i kontaktowe dotyczące Usługodawcy prowadzącego Stronę Internetową dostępną w sieci Internet znajdują się w niniejszym Regulaminie – w sekcji nr 3 Dane kontaktowe i sposób kontaktu

c/  podstawowe informacje dot. korzystania z usługi Webinarium, w tym:
– chwilę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi,
– sposoby zapisu na Webinarium,
– informacje na temat sposobu potwierdzenia zapisu na Webinarium,
– informacje na temat sposobu przeprowadzenia Webinarium,

d/ zasady rezygnacji z Usługi Webinarium,

e/ zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia usługi Webinarium, odwołania Webinarium,

f/  tryb składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania,

g/ informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

h/ warunki uzyskiwania od Usługodawcy informacji dot. Webinarium, w tym za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub innej równoważnej indywidualnej formy kontaktu, połączenia głosowego przy użyciu telefonu lub innych równoważnych narzędzi kontaktu, ogólnodostępnych forów, grup dyskusyjnych,

i/  inne postanowienia: dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy, zastrzeżenia praw własności intelektualnej, Właściwego prawa.

W zakresie nieuregulowanym lub nie uregulowanym odmiennie w niniejszym Szczególnym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług dostępnego pod adresem www.regulaminy.nutropharma.pl, Ogólnej Polityki Prywatności dostępnej pod adresem www.regulaminy.nutropharma.pl, Ogólnej Polityki Cookies dostępnej pod adresem www.regulaminy.nutropharma.pl

 

 1. Przed podjęciem kontaktu z Usługodawcą lub przed rozpoczęciem korzystania z usługi Webinarium lub Strony Internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Szczegółowego Regulaminu Usługi Webinarium, Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług, Ogólnej Polityki Prywatności, Ogólnej Polityki Cookies. Obowiązek spoczywa na Użytkowniku. Postanowienia § 1 ust. 2 Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług stosuje się odpowiednio. Każda osoba, która została przez Użytkownika zgłoszona do udziału w Webinarium, zarówno gdy zrobił to sama, jak i gdy zgłosiła ją inna osoba, zobowiązana jest do zapoznania się z ww. dokumentami. Użytkownik w imieniu, którego doszło do zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikające z braku realizacji obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a gdyby Usługodawca poniósł z tego tytułu jakiekolwiek szkody to taki Użytkownik zobowiązany jest do ich naprawienia Usługodawcy.

 

 1. Usługa Webinarium świadczona jest na rzecz Użytkowników tj. Konsumentów, jak i podmiotów nie będących Konsumentami. Warunkiem uczestnictwa w Webinarium jest to by Użytkownik był osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi (farmaceuci, technicy farmaceuci, lekarze). W wypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba lub podmiot nie będący Konsumentem warunkiem uczestnictwa jest to by osoba zgłaszana do uczestnictwa w Webinarium była farmaceutą, lekarzem, technikiem farmacji.

 

 1. Korzystanie z Usługi Webinarium nie wiąże się z żadnymi opłatami na rzecz Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za koszty dostępu do sieci internet przez Użytkownika, w tym koszty tzw. transferu danych. W celu ustalenia ww. kosztów Użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą Usług dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do korzystania z Webinarium.

 

2 Definicje

 

 1. Na potrzeby niniejszego Szczególnego Regulaminu:

 

a/ Usługodawcą jest spółka NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000030005, numer NIP: 5210087234, REGON: 00204380600000, kapitał zakładowy: 53 600,00 zł

b/ Użytkownik oznacza Użytkownika w rozumieniu Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług, która korzysta z usługi Webinarium świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

c/ Konsument oznacza Konsumenta w rozumieniu Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.

d/ Zgłoszenie oznacza jednostronne oświadczenie woli Klienta o chęci uczestnictwa w Webinarium.

e/ Webinarium oznacza internetowe spotkania, w tym seminaria, w szczególności szkoleniowe, prowadzone przy zastosowaniu technologii webcast, w trakcie których możliwa jest komunikacja pomiędzy Użytkownikami uczestniczącymi w Webinarium, w tym transmisja głosu, dźwięku, pokaz prezentacji i slajdów, udostępnianie pulpitu Usługodawcy, udostępnianie plików przez Usługodawcę.

f/  Szczególny Regulamin jest to niniejszy Szczególny Regulamin Usługi Webinarium,

g/ Formularz Zgłoszenia jest to interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej, w każdym wypadku umożliwiający zapis do usługi Webinarium.

h/ Nabycie Uczestnictwa w Webinarze oznacza nabycie prawa udziału w Webinarze, który będzie zorganizowany i przeprowadzony przez Usługodawcę.

i/  Strona Internetowa jest to strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę i dostępna w sieci Internet pod adresem www.femaltiker.pl

 

3 Dane kontaktowe i sposób kontaktu

 

 1. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą, za pośrednictwem wskazanych niżej danych kontaktowych:

a/ Adres Usługodawcy: ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola,
b/ Adres e-mail Usługodawcy: biuro@nutropharma.pl
c/ Telefon: 223804800

 

 1. Użytkownik może telefonicznie kontaktować się z Usługodawcą, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-16.30 za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Usługodawcę jako wolne na stronie internetowej: https://www.nutropharma.pl/

 

 1. Użytkownik może również zgłosić się do siedziby Usługodawcy celem osobistego kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.30-16.30 za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Usługodawcę jako wolne na stronie internetowej: https://www.nutropharma.pl/

 

4 Wymagania techniczne Strona Internetowa

 

 1. Do korzystania ze Strony Internetowej stosuje się postanowienia Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług tj. § 4 i 5 Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.

 

 1. Do składania Zgłoszeń za pośrednictwem Strony Internetowej niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. Przeglądanie przez Użytkownika informacji dot. Webinarium, a także składanie Zgłoszeń Usługodawcy nie wymaga rejestracji. Składanie Zgłoszeń wymagać jednak będzie podania niezbędnych danych osobowych w Formularzu Zgłoszeń umożliwiających realizację Zgłoszenia.

 

 1. Do korzystania z usługi Webinarium niezbędne jest:

 

a/ urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome w wersji, co najmniej 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

b/ włączona obsługa plików cookies,

c/  zainstalowany program FlashPlayer.

d/ urządzenie niezbędne do odtwarzania dźwięku tj. mikrofon, głośnik lub słuchawki.

e/ dostęp do Internetu o szybkości Transferu: 2048 kbps.

 

 1. Szczegółowe warunki dotyczące Użytkowania Strony Internetowej, w tym warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej, korzystania z newslettera, stosowania na Stronie Internetowej plików cookies lub innych tożsamych technologii, przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej zawarte są w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług oraz w załącznikach do tego dokumentu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, Polityce Cookies, Regulaminie Newsletteru, Ogólnej Klauzuli Informacyjnej, Klauzuli informacyjnej dla Klientów, Kontrahentów, Klauzuli Informacyjnej Portali Społecznościowych.
 2. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub innych usług, w tym subskrypcji Newslettera, subskrybowania fanpagu/kanału/strony Usługodawcy należy zapoznać się szczegółowo z ww. dokumentami.

 

5 Warunki użytkowania strony internetowej i usługi Webinarium

 

 1. Do określenia zakresu odpowiedzialności Usługodawcy stosuje się § 8 ust. 2 Ogólnego Regulaminu Świadczenia
  Usług.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące użytkowania Strony Internetowej, w tym warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z przeglądaniem zawartości Strony internetowej, korzystania z newslettera, stosowania na Stronie Internetowej plików cookies lub innych tożsamych technologii, przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, ogólne prawa i obowiązki Użytkownika zawarte są w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług oraz w załącznikach do tego dokumentu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, Polityce Cookies, Regulaminie Newsletteru. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub innych usług, w tym subskrypcji Newslettera należy zapoznać się szczegółowo z ww. dokumentami.

 

6 Usługa Webinarium

 

 1. W celu skorzystania z usługi Webinarium (Nabycia uczestnictwa w Webinarium) Użytkownik powinien złożyć Zgłoszenie, za pośrednictwem Formularza Zgłoszeń tj.:

 

a/ zapoznać się z Szczególnym Regulaminem oraz jego załącznikami, Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług oraz jego załącznikami, w tym Ogólną Polityką Prywatności, Polityką Cookies, Ogólną Klauzulą Informacyjną, Klauzulą informacyjną dla Klientów, Klauzulą informacyjną kontaktu,

b/ zapoznać się z Informacją dot. przetwarzania danych osobowych, w tym stanowiącymi załącznik do niniejszego Szczególnego Regulaminu klauzulami informacyjnymi,

c/ wypełnić wszystkie wymagane pola poprzez ich uzupełnienie tj:

 • imię i nazwisko (Imię-pole wymagane, nazwisko-pole niewymagane),
 • adres e-mail (Pole wymagane),

d/ złożyć oświadczenia poprzez zaznaczenie tzw. checkboxa:

 • o zapoznaniu się i akceptacji Niniejszego Szczególnego Regulaminu, Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników, w tym Ogólnej Polityki Prywatności, Ogólnej Polityki Cookies (pole wymagane),
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w webinarium, w zakresie jakim udział w szkoleniu, w tym Webinarium jest dobrowolny (pole wymagane),
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowej zaproszeń na kolejne wydarzenia organizowane przez administratora danych osobowych, w tym otrzymywanie informacji o szkoleniach organizowanych w ramach kampanii „Zaufaj mojej wiedzy, jestem Farmaceutą (pole informacji niewymagane) o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.) (pole niewymagane), oświadczenie o statusie osoby prowadzącej obrót produktami leczniczymi (farmaceuci, technicy farmaceuci, lekarze). (pole wymagane),

 

e/    użyć przycisku “Zapisz się na Webinar” celem przesłania wypełnionego Zgłoszenia.
oraz postępować zgodnie z informacjami zawartymi w § 6 ust. 4 i ust. 5 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Po dokonaniu Zgłoszenia Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia Zgłoszenia.

 

 1. Nie później niż w terminie tygodnia przed dniem odbycia Webinarium Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail instrukcję, zawierającą m.in. informację w zakresie sposobu połączenia się i skorzystania z programu lub aplikacji, przy wykorzystaniu którego świadczona będzie usługa Webinarium.

 

 1. Nie później niż na 24 godziny przed odbyciem Webinarium Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail link tj. adres internetowy pozwalający na uczestnictwo w Webinarium, tj. za pośrednictwem, którego Użytkownik może skorzystać z treści świadczonych w ramach danego Webinarium. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest użycie (otwarcie) przesłanego linku tj. adresu internetowego najpóźniej na 30 minut przed terminem Webinarium, przy czym w przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawca poczytuje, iż Użytkownik zrezygnował z uczestnictwa w Webinarium.

 

 1. Po otwarciu przesłanego przez Usługodawcę linku tj. adresu internetowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik uzupełnia wymagane informacje i rozpoczyna korzystanie z usługi Webinarium.

 

 1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach obowiązującego prawa, Usługodawcy przysługuje prawo do odwołania Webinarium. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o odwołaniu Webinarium. Informacja zostanie przekazana nie później niż 2 dni przed terminem odbycia Webinarium. W takim wypadku Użytkownikowi nie będą przysługiwać roszczenia przeciwko Usługodawcy. Odwołanie Webinarium może nastąpić z następujących przyczyn:
 • liczba zapisanych uczestników na 2 dni przed terminem odbycia Webinarium jest mniejsza niż: 10
 • nastąpiły czynniki techniczne lub organizacyjne niezależne od Usługodawcy, uniemożliwiające lub znacznie ograniczające możliwość przeprowadzenia Webinarium np. brak dostępu lub ograniczony dostęp Usługodawcy do sieci internet, względy leżące po stronie prowadzącego Webinarium.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Webinarium poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od uczestnictwa w Webinarium lub zaprzestanie korzystania z usługi Webinarium. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik informuje Usługodawcę o rezygnacji przy uwzględnieniu dostępnych form kontaktu określonych w § 3 Regulaminu. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi Opłatami. Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy potwierdzenia złożenia przez Użytkownika rezygnacji. Potwierdzenie jest udzielane w drodze pisemnej lub na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

7 Reklamacje i udzielanie informacji

 

 1. Postępowanie reklamacyjne, jak również warunki udzielania informacji uregulowano w § 6 Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.

 

8 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i ich przedstawicieli jest Usługodawca, w tym także gdy osoby te wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w związku z użytkowaniem Strony Internetowej stosuje się postanowienia Ogólnej Polityki Prywatności.
 3. W każdym wypadku gdy Usługodawca jest Administratorem danych osobowych to dopełnia obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub 14 rozporządzenia RODO względem osób, których dane dotyczą.

 

 1. Informację dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę jako Administratora Danych Osobowych znajdują się w załączniku numer 1 (klauzula informacyjna dot danych osobowych pozyskiwanych od osób, których dane dotyczą wraz z opcjonalną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych) lub załączniku numer 2 do Regulaminu (klauzula informacyjna dot. danych osobowych pozyskiwanych od innych
  osób niż osoby, których dane dotyczą wraz z opcjonalną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych). Dodatkowo informacja dot. Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie stosowania plików cookies została zawarta w Ogólnej Polityce Prywatności, Polityce cookies jako załącznik do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług. Sposób przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej określa Ogólna klauzula informacyjna. Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem: NutroPharma sp. z o.o. ul.
  Jedności 10A, Lesznowola.

 

9 Prawa autorskie Usługodawcy

 

 1. Wszystkie materiały Udostępnione Użytkownikowi w ramach Webinarium chronione są Prawem Autorskim. Prawem Autorskim chroniony jest również Ogólny Regulamin i jego załączniki.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów Udostępnionych przez Usługodawcę w zakresie określonym przez stosunek prawny stanowiący podstawę udostępnienia materiałów Użytkownikowi.
 3. W braku odrębnych regulaminów regulujących zasady korzystania przez Użytkownika z treści znajdujących się w Usłudze przyjąć należy, iż Usługodawca udzielił Użytkownikowi bezpłatnej, światowej, niewyłącznej, odwoływalnej, ograniczonej, nieprzenoszalnej komercyjnej licencji (także nie podlegającej podlicencjonowaniu/sublicencjonowaniu) na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:

a/ niepubliczne odtwarzanie,

b/ niepubliczne wyświetlanie,

c/  wprowadzanie do pamięci Komputera lub innego urządzenia o podobnej funkcjonalności,

d/ przechowywanie,

e/ drukowanie.

 1. Usługodawca może wypowiedzieć licencję w każdym czasie bez podawania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Ustala się także, iż wypowiedzenie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy licencji – w takim zakresie okres wypowiedzenia umowy licencji jest taki sam jak okres wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną i nie jest niezbędne składanie przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy licencji. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia
  w przypadku naruszania przez Użytkownika warunków licencji, bez wcześniejszego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Strony ustalają także, iż rozwiązanie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia – w takim wypadku nie jest niezbędne składanie przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

 1. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z utworu w innym celu i zakresie niż dla zapoznania się z ofertą Usługodawcy i dokonania wyboru towarów lub usług u Usługodawcy lub dokonania zamówienia towarów lub usług Usługodawcy lub wykonanie stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Usługodawcą innego niż Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji, w szczególności na: zwielokrotnianie i utrwalanie utworu w celach komercyjnych innych niż udział w Webinarium, w tym wytwarzania egzemplarzy utworu w celach innych niż udział w Webinarium, upowszechniania, wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu, udostępnienia utworu, publicznego wykonania, wystawienia, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, nadawania i reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

10 Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie wprowadzania zmian w niniejszym Szczególnym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 8 ust. 1 Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.
 2. W zakresie prowadzenia polubownego rozwiązywania sporów z Konsumentami, określenia właściwego prawa lub Sądu zastosowanie znajdą postanowienia § 8 Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 luty 2021 r.

 

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.